Allmänna villkor för användning av Toothie

1. Allmänt

1.1

Dessa allmänna villkor (härefter "Villkoren") gäller mellan Toothie care AB, org. nummer 559144 – 0424, Ängeviken 632, 471 91 Klövedal ("Toothie", "Vi" eller "Oss") och du (nedan "Kunden", "Du" eller "Dig") som registrerar dig som användare av och vill använda appen Toothie (nedan "Toothie") för att därigenom få kontakt med legitimerad tandläkare eller tandhygienist.

1.2

Toothie tillhandahålls av Oss genom applikationer för IOS och Android samt på webbplatsen https://gofloss.se ("Webbplatsen").

2. Användarkonto

2.1

För att kunna använda Toothie måste Du skapa ett användarkonto, vilket Du gör i Toothie.

2.2          

För att skapa ett användarkonto måste Du svara på ett antal frågor. Du måste också ha fyllt 18 år och ha tillgång till e-legitimation, dvs. ett Bankid; detta för att Vi ska kunna identifiera Dig. Du får bara använda Toothie för din egen medicinska tandvårdskonsultation. Om Du är vårdnadshavare för ett barn har Du dock rätt att nyttja Toothie för barnets räkning. Personer under 18 år läggs till på vårdnadshavarens konto av vårdnadshavaren.

3. Konsultationer

3.1

Efter att ha registrerat ditt användarkonto kan Du genom Toothie boka tid hos en legitimerad tandläkare eller tandhygienist ("Behandlare") för att få vårdkontakt i form av ett videomöte, samt inhämta information kring olika tandsjukdomar och dess symptom ("Konsultation").

3.2

När Konsultationen startar kommer Du att bli ombedd att beskriva ditt problem för Behandlaren, som i sin tur kan genomföra en okulär undersökning och därefter ställa diagnos och eventuellt föreslå behandlingsåtgärder, om möjligt. För att kunna genomföra en Konsultation måste Du därför ha laddat ned Toothie-applikationen på en mobil med kamera.

3.3

Du kan boka en Konsultation genom Toothie. Konsultationer kan bara bokas i form av drop-in besök, dvs. när Du bokar en Konsultation ställs Du direkt i kö för kontakt med en Behandlare. Det är inte möjligt att boka Konsultation för en viss dag och/eller tid. Du kan ställa Dig i drop-in kö för en Konsultation på de tider som anges i Toothie och på Webbplatsen.

3.4

Konsultationer som genomförs via Toothie utförs av Behandlare som har svensk legitimation och som, vid tidpunkten för leverans av Konsultationen, har gällande försäkringar. Behandlarna är anställda eller har avtal med Oss.

3.5

Vi och Behandlarna ansvarar för att de Konsultationer som erbjuds via Toothie tillhandahålls i enlighet med gällande lag, däribland tandvårdslagen (1985:125), patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355) och gällande föreskrifter. Vårdgivaransvaret regleras således inte av dessa Villkor, utan följer av tillämplig lagstiftning.

4. Tillhandahållande av Toothie; Tillgänglighet

4.1

Vi strävar efter att Toothie ska vara tillgänglig 24/7, 365 dagar om året, med undantag för oförutsedda eller planerade driftsavbrott i form av underhåll, så att Du när som helst kan logga in på ditt användarkonto och få tillgång till dina uppgifter. Du kan däremot bara ställa Dig i drop-in kö för Konsultationer under de tider som anges i Toothie och på Webbplatsen.

4.2

Vi kan dock inte garantera att Toothie kommer att vara felfri eller utan störningar, att fel kommer åtgärdas inom viss tid eller att Toothie eller de servrar som krävs för att Toothie ska fungera är fria från skadliga komponenter. Tekniska störningar kan förhindra möjligheterna för Dig att använda Toothie.

4.3

4.3.1 fel i din hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, din programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som Vi inte kan avhjälpa trots att Vi på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå felet;

4.3.2 annan omständighet som Du ansvarar för;

4.3.3 virus eller annat angrepp på säkerheten förutsatt att Vi vidtagit skyddsåtgärder på ett fackmannamässigt sätt; eller

4.3.4 omständighet som utgör force majeure enligt punkt 14 nedan.

5. Support; rapportering av fel och avbrott

5.1

För frågor rörande användningen av Toothie hänvisas Du till vår support. Du når supporten på support@gofloss.se. Supporten är öppen på de tider som anges i Toothie och på Webbplatsen. Vi försöker svara på dina frågor så snabbt som möjligt. Du kan även hitta svar på vanliga frågor på Webbplatsen.

5.2

Du ombeds att anmäla fel eller avbrott i Toothie till Oss via supporten ovan så snabbt som möjligt efter att Du upptäckt felet eller avbrottet.

6. Ditt ansvar

6.1 Du ansvarar för att;

6.1.1 all den information som Du lämnar i samband med skapande av ett användarkonto och i samband med användningen av Toothie är riktig, komplett och uppdaterad (inklusive den kontaktinformation som Du lämnar);

6.1.2 inte låta någon annan person få tillgång till ditt BankID eller ditt användarkonto.  Om Du har anledning att misstänka att någon annan person olovligen fått eller kan få tillgång till ditt användarkonto, måste Du omedelbart vidta åtgärd för att begränsa sådan persons åtkomst till Toothie, och informera Oss omgående;

6.1.3 i den mån det är tillämpligt, erlägga betalning för en Konsultation med det belopp och inom den tid som Vi anger; och

6.1.4 inte inom ramen för Toothie distribuera eller på annat sätt överföra data eller information som (i) Du inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal, (ii) gör intrång, bidrar till intrång eller uppmanar andra att göra intrång i immateriella rättigheter eller företagshemligheter, (iii) innehåller virus, trojaner, internetmaskar, annan skadlig mjukvara eller skadlig kod, eller som på annat sätt kan skada eller ha negativ effekt på Toothie, eller (iv) annars ger upphov till skada eller annan olägenhet för Oss, våra koncernbolag, kunder eller annan tredje man.

6.2

Om Du upplever försämring av det tillstånd för vilket Du sökt Konsultation för, måste Du omedelbart vända Dig till den allmänna vården eller kontakta din ordinarie tandläkare.

7. Pris och betalning

7.1

Det kostar ingenting att ladda ned Toothie-applikationen eller att upprätta ett användarkonto i Toothie. Däremot tar Vi ut en avgift för vissa Konsultationer. Vissa Konsultationer är dock avgiftsfria. Uppgift om vilka avgifter som gäller för Konsultationer, samt uppgift om vilka Konsultationer som är avgiftsfria, finner Du här:  www.toothie.se/priser samt i Toothie.

7.2

Vänligen notera att avgifter för en Konsultation kan komma att ändras varför Du bör kontrollera prislistan från tid till annan. Om avgifterna ändras, kommer detta även att framgå i Toothie. Ändring i avgift kommer inte att påverka avgiften för en Konsultation som Du bokat innan avgiftsändringen trädde ikraft. 

7.3

Betalning för en Konsultation sker direkt i Toothie vid bokningen via Swish eller Stripe.

7.4

Vad som gäller för återbetalning av avgift vid avbokning/ångrad Konsultation anges i punkt 8.3 och 8.4.

7.5

Om Du inte betalar för Konsultationen, t.ex. för att det saknas täckning för Konsultationen på det kontokort som Du kopplat till Swish eller Stripe, kommer Konsultationen inte att genomföras.

8. Avbokning/Ångerrätt

8.1

Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har konsumenter en lagstadgad rätt att ångra en tjänst inom 14 dagar från det att avtal om tjänsten ingicks med näringsidkaren men eftersom det bara är möjligt att boka drop-in Konsultationer, samtycker Du till att Du inte har någon avbeställnings-/ångerrätt när Konsultationen väl har påbörjats. Detta då tjänsten kommer att ha påbörjats och fullgöras inom den lagstadgade fristen för ångerrätten. Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler upplyses Du härmed även om att det finns ett standardformulär på Konsumentverkets hemsida som Du kan använda.

8.2

Du kan avboka Konsultationen fram till dess att den påbörjats genom att inte ta samtalet när Behandlaren ringer upp Dig. Du kan också avboka Konsultationen genom att så snart samtalet påbörjas meddela Behandlaren att Du vill avboka Konsultationen.

8.3

Om Du avbokar en Konsultation som Du betalat en avgift för genom att inte ta samtalet när Behandlaren ringer upp, måste Du meddela support@gofloss.se för att få din återbetalning.

8.4

Om Du avbokar en Konsultation som Du betalat en avgift för genom att meddela Behandlaren när samtalet inleds, kan Du meddela Behandlaren för att få din återbetalning.

8.5

Förutsatt att Du meddelat Oss om återbetalning enligt punkt 8.3 eller 8.4, kommer eventuell avgift för Konsultationen som erlagts att återbetalas till Dig inom 14 dagar. Samma betalningsmedel kommer att användas för återbetalningen som Du själv har använt, om Du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta Dig något.

9. Ändring i Toothie och dessa villkor

9.1

Vi har rätt att förändra omfattningen av och funktioner i Toothie från tid till annan. Vi kommer att sträva efter att meddela Dig om sådana förändringar. Detta sker i så fall på Webbplatsen och via Toothie.

9.2

Vi har rätt att ändra dessa Villkor från tid till annan. I god tid innan ändringen träder ikraft kommer Du att meddelas om sådana ändringar via Webbplatsen och/eller via Toothie.

9.3

Om Du inte accepterar ändringen ska Du inte fortsatta att använda Toothie. Fortsätter Du att använda Toothie efter det att ändringen har trätt i kraft samtycker Du till att vara bunden av villkoren i dess ändrade lydelse.

10. Receptförskrivningspolicy

10.1

Våra Behandlare följer den förskrivningspolicy för receptbelagda läkemedel som följer med dennes legitimation samt gäller enligt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS/HSLF-FS). Våra Behandlare förskriver inte några preparat eller läkemedel av narkotisk art.

11. Behandling av personuppgifter och cookies

11.1

För information om hur Vi hanterar och behandlar dina personuppgifter hänvisar Vi till vår personuppgiftspolicy Länk

11.2

För information om hur vilka cookies Vi använder, hänvisar Vi till vår cookiepolicy Länk

12. Avtalstid och uppsägning

12.1

När Du accepterar dessa Villkor ingår Du ett avtal med Oss gällande användningen av Toothie. Avtalet gäller tills vidare. Du kan däremot när som helst säga upp avtalet genom att meddela Oss. Detta gör Du enklast genom att skicka ett e-post meddelande till supporten att du vill avsluta ditt konto (se punkt 5.1 ovan). Du behöver inte ange något skäl till varför vill säga upp avtalet och avsluta ditt konto.

12.2

Vi har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Du begår brott mot dessa Villkor och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar från det att Vi skriftligen bett Dig om att vidta rättelse. Du blir då avstängd från ditt användarkonto.

13. Ansvarsbegränsning

13.1

Vårt ansvar för direkta skador som kan komma att uppstå till följd av användningen av Toothie, uppgår till ett belopp om 0,5 prisbasbelopp. Vi ansvarar inte för indirekta skador (inkl. dataförlust) såvida Vi inte orsakat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.

13.2

Ovanstående påverkar inte vårt ansvar som vårdgivare. 

14. Force majeure

14.1

Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt dessa Villkor om underlåtenheten har sin grund i omständighet som omöjliggör eller avsevärt försvårar för­pliktelsen eller om sådan omständighet gör förpliktelsen oskäligt betungande, allt under förutsättning att omständig­heten inte bort förutses och i övrigt va­rit bortom Toothie:s rimliga kontroll. Som befriande omständighet ska bland annat anses, krig, krigsliknande till­stånd, myndighets åtgärd, naturkata­strof, arbetsmarknadskonflikt, stör­ningar i elnät eller kommunikations­nätverk eller därmed jämförlig hän­delse, eldsvåda eller sabotage.

15. Immateriella rättigheter

15.1

Samtliga immateriella rättigheter i Toothie, inklusive namnrättigheter, känne­tecken, varumärken (såväl registrerade som oregistrerade), upphovsrätter (in­klusive källkod), mjukvarulicenser el­ler patent, tillhör Oss eller Toothie:s koncernbolag. Inget i dessa Villkor ska tolkas som en överlåtelse av dessa immateriella rättigheter. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av material som inte uttryckligen tillåts enligt dessa Villkor är förbjuden. Du bekräftar och accepterar att otillåten användning av dessa immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot dessa Villkor, vara brottsligt. Vi förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av dessa immateriella rättigheter.

15.2

Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av tillhandahållandet av Toothie och/eller andra tjänster åt Dig, ska tillfalla Oss med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar en rätt att fritt ändra, vidareöverlåta och vidareupplåta sådant resultat.

15.3

Du får inte an­vända Toothie (i) för något be­drägligt eller annars olag­ligt ändamål, (ii) på ett sätt som är av­sett att störa driften av Toothie, (iii) för att utreda, ändra, anpassa, över­sätta, "re­verse engineer", dekompilera eller nedmontera någon del av Toothie, inklusive utan begränsning dess objektkod eller källkod, (iv) för att ko­piera, återge, sälja eller på annat sätt exploatera Toothie eller dess in­nehåll, (v) för att avlägsna eventuella noteringar avseende upphovsrätt, va­rumärken eller annan äganderätt från Toothie eller material som åter­finns i Toothie, eller för att överföra eller på annat sätt introducera virus, mask, trojaner, eller annan skadlig programvara eller kod, eller på annat sätt skada eller negativt påverka Toothies funktionalitet eller till­gäng­lighet.

16. Överlåtelse och användning av underleverantörer

16.1

Vi har rätt att överlåta hela eller delar av våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till tredje part, inklusive rätten att ta betalt för en Konsultation.

16.2

Vi har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina förpliktelser under dessa Villkor.

17. Klagomål

17.1

Om Du har klagomål gällande Toothie ber vi Dig att kontakta supporten i första hand (se punkt 5).

17.2

Detsamma gäller om Du har klagomål gällande den vård som Behandlare lämnat inom ramen för en Konsultation. Detta så att Vi kan sätta Dig i kontakt med den som utfört Konsultationen.

17.3

Klargomål rörande den vård som Behandlare lämnat inom ramen för en Konsultation kan även lämnas till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). Du kan läsa mer om vad som gäller om Du inte är nöjd med tandvården på 1177.  

18. Tillämplig lag; Tvister

18.1

Svensk lag ska gälla på dessa Villkor.

18.2

Tvister avgörs i allmän domstol.

Fullständiga kontaktuppgifter

Uppgifter om Toothie care AB

Toothie care AB

org. nummer 559144 – 0424

Danderydsgatan 26

114 46  Stockholm

Epost adress: info@gofloss.se

toothie-download-appstore-googleplay

Prova Toothie redan idag!

  • Videosamtal med Leg. Tandläkare
  • Gratis för barn och ungdomar
  • Öppet alla dagar 06:00 - 24:00

Skaffa appen

toothie-App Store-downloadtoothie-Google Play-download